Конкурс за ученик и клас на месеца в Скалица

Ученическият съвет при СУ“Паисий Хилендарски“ село Скалица обяви ежемесечен конкурс за най-добри ученик и клас. Решението за това беше взето на поредното заседание на съвета съвместно с директора на училището. В надпреварата за приза могат да участват всички, които отговарят на няколко критерия , определиха още учениците.

КРИТЕРИИ ЗА УЧЕНИК И КЛАС НА МЕСЕЦА
1.Дисциплина :
-Подготовка на класа за час;
-Изключват телефоните по време на час;
-Внимават в час и изпълняват указанията на учителя;
-Не тичат в стаята и коридорите;
-Не влизат в стаите на другите класове, без уважителна причина.
2.Хигиена:
-Идват на училище чисти и в приличен вид;
-Спазват хигиена в класната стая, коридорите и столовата;
-Измиват ръцете преди ядене;
-Добра култура на хранене;
-Пазят чисти учебниците, тетрадките, учебните помагала и работното място.
3.Толерантност:
-Уважават учителите, помощния персонал и съучениците си;
-Не създават и не влизат в конфликти.
4.Екокултура:
-Подредена и озеленена класна стая;
-Опазват зелените площи и градинките в двора на училището;
-Изхвърлят отпадъците на определените за целта места.
5.Успех:
-Редовно посещаване на учебните занятия;
-Нямат наложени санкции за изминалия месец;
-Висок успех.
Пожелаваме успех на всички!