Конкурс за три свободни позиции в Районен съд – Ямбол

На основание Заповед № 13/05.01.2018 г., допълнена със Заповед № 36/10.01.2018 г. на Председателя на ЯРС

 РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ обявява конкурс за заемане на две свободни щатни бройки и една щатна бройка по заместване по чл. 68, ал.1, т.3 при условията на чл.89-96 КТ.

 • за длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ – 1свободна щ.бр.

Кратко описание на длъжността: Окомплектова образуваните и разпределени на съдията – докладчик входящи документи, приема и прилага новопостъпилите документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията докладчик по делото; вписва данни по движението на делата ръчно и в автоматизираната деловодна програма; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща призовки до страните; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на съдията докладчик; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от Председателя на съда и съдебния администратор.

Минимална основна заплата – 631 лв.

 

 • за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ – 1свободна щ.бр.

Кратко описание на длъжността: Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други; изготвя изпълнителни листове; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Минимална основна заплата – 631 лв.

 

–   за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ – 1 щ.бр. по заместване

Кратко описание на длъжността: Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други; изготвя изпълнителни листове; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Минимална основна заплата – 631 лв.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

 • Да е пълнолетен български гражданин;
 • Да не е поставен под запрещение;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
 • Да не е лишен по съответен ред от правото да заема съответната длъжност.
 • Да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ. /към момента на назначаване /;
 • Завършено средно образование.

 

      Специфични изисквания за заемане на длъжностите, определени от административния ръководител:

 • Компютърна грамотност;
 • Отличен машинопис;
 • Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

 

Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

 1. Заявление за кандидатстване на работа – по образец;
 2. Декларация от кандидата по чл.136 ПАС;
 3. Автобиография;
 4. Копие на диплом за завършено средно или по-висока степен образование;
 5. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 6. Свидетелство за съдимост – за конкурс в РС Ямбол, оригинал;
 7. Медицинско свидетелство;
 8. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност.

В заявлението кандидатите задължително отбелязват позицията, за която кандидатстват. В случай, че няма отбелязване се приема, че кандидатстват за всички позиции.

 

Начин на провеждане на конкурса: Конкурса се провежда от Конкурсна комисия назначена   със Заповед на Председателя на ЯРС.

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания за длъжността

За Решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.В списъка на допуснатите кандидати да се посочи датата / не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка/, началният час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията посочва основанията за недопускането им. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на информационните табла на ЯРС на І-ви и ІV-ти етаж в сградата на Съдебната палата и се публикуват на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

Конкурса ще се проведе на четири етапа:

Първи етап –диктовка;

Втори етап – тест за езикова култура;

Трети етап – проверка на уменията за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция и уменията за работа с EXCEL;

Четвърти етап – събеседване с комисията.

 

Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален – 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

 

Класиране: Комисията оформя резултатите от проведения конкурс   в протокол и класира успешно издържалите кандидати поотделно за всяка от позициите. С класираните на първо място за съответната позиция кандидати се сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с чл.107 КТ.   Лицата са длъжни да постъпят на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок трудово правоотношение възниква със следващия класиран кандидат.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата в Районен съд гр.Ямбол, ул.”Ж.Папазов” 1, стая 402 – Съдебен администратор,

В едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението .

Обявлението е публикувано във в.Неделник, бр.2 от 11 януари 2018г.

 

Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.