Конкурс за длъжността „Педагог”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № 485/23.04.2019 г. на директора на ДГ „Пламъче“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „Педагог” – 0,25 щ. бр. по чл. 67, ал.1, т.1. от Кодекса на труда

Конкурсът се провежда при следните условия:

І. Място на работаДГ „Пламъче“ – Ямбол

Характер на работата – ръководене, организиране, планиране и контролиране цялостната възпитателна работа с децата от десетмесечна до тригодишна възраст в яслените групи

ІІ. Минимални изисквания за длъжността:

Образование – висше

Образователно – квалификационна степен  – „бакалавър“ или „магистър“

Професионално направление – Педагогика

Специалност – Предучилищна педагогика 

Придобита професионална квалификация – „Учител”

Умения за професионална реализация – организационни умения, умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност, комбинативност, гъвкавост, умения за работа с деца-таланти

Професионален опит – минимум 1 година

Като предимства се считат:

Опит в работата с деца от десетмесечна до тригодишна възраст

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

Компютърна грамотност,  чуждоезикова подготовка

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса
  2. Документ за самоличност /копие/
  3. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/
  4. Професионална автобиография
  5. Документ за завършено образование /копие/
  6. Други документи, удостоверяващи професионалната квалификация /копие/

V. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионален инспекторат по образование – Ямбол, централен или местен печат.

Срок за подаване на документите: от 02.05.2019 г. до 02.06.2019 г. вкл.

VІ. Място за подаване на документите:

ДГ  „Пламъче“, ул. „Янко Сакъзов“” № 28, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч., телефон за връзка 0895599603

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:

Всички съобщения свързани с конкурса се осъществяват в детската градина от директор (временно изпълняващ длъжността „директор“) и технически изпълнител .