Как да участвам в управлението на моята община

КАК ДА УЧАСТВАМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МОЯТА ОБЩИНА

                                 Принципи на гражданското участие
Участието на гражданите е един от основните принципи на Европейската система за управление на обществените дела. В съвременните демокрации гражданското участие играе активна роля за подобряване на качеството на законодателството, стратегическите документи, услугите и управлението на общините като цяло.
Отвореното и демократично общество се основава на постоянен диалог с гражданите, различните социални групи и представители на всички сектори. Въпреки че местните органи на самоуправление и представителите на други заинтересовани страни често играят различни роли, общата цел за подобряване на качеството на живот може да бъде реализирана само въз основа на взаимно доверие и участие.
В развитите европейски демокрации участието на представители на гражданския сектор в процесите на вземане на решения се превръща в общоприета практика на публичното управление през последните години. Консултирането с всички заинтересованите страни, включително с представители на неправителствения сектор, преди приемането на определено политическо решение или нормативен акт, се утвърждава като работещ механизъм, който води до повишаване както на качеството, така и на легитимността на взетите решения и на управлението като цяло.

                                  Гражданите и законът
Ако си активен гражданин и желаеш да участваш в управлението на своята община, освен желание и време, е необходимо и познаване на нормативната уредба, гарантираща нашите права за участие. Законите регламентиращи гражданското участие в работата на публичните институции са:
1. Закон за администрацията
2. Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
3. Закон за държавния служител
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация
5. Закон за обществените поръчки
6. Закон за общинските бюджети
7. Закон за омбудсмана
8. Закон за опазване на околната среда
9. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
10. Закон за събранията, митингите и манифестациите
11. Закон за устройство на територията
12. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

                      Форми на пряко участие на гражданите
В законодателството има предвидени 4 форми на пряко участие на гражданите в управлението:
1. Референдум.
2. Гражданска инициатива.
3. Европейска гражданска инициатива.
4. Общо събрание на населението.

                     Инструменти и механизми за гражданско участие
Гражданското участие може да бъде разделено на четири вида:
• Информация;
• Консултация;
• Диалог;
• Партньорство.
Те могат да се прилагат на всички етапи в процеса на вземане на решения, но често са особено релевантни в определени моменти от него.
1. Информация:
– Лесен и свободен достъп до актуална, точна и навременна информация за политическия процес, различни документи и лицата, които вземат политически решения. Такъв достъп се осигурява чрез онлайн бази данни.
– Проучване за вникване в даден проблем и разработване на предложения за решаването му: кампании и лобиране от страна на гражданския сектор за повишаване на осведомеността, например посредством разпространяване на постери, брошури, съобщения за медиите, създаване на уебсайтове и организиране на публични прояви.
– Лесен достъп до ключови документи и съобщения за публични събития чрез интернет сайт. Търсене на официална информация от общините по ЗДОИ.
2. Консултация:
– Петиции, които могат да се подават чрез онлайн инструменти.
– Консултации, които могат да бъдат онлайн или чрез други техники, с цел да се проучат интересите и да се съберат предложения от заинтересованите страни.
3. Диалог:
– Изслушвания и публични форуми със заинтересованите страни, за да се определят и разяснят чувствителните аспекти и интересите на различните групи.
– Граждански форуми и граждански съвети за дискусии с гражданите и с неправителствения сектор.
– Лице за връзка с местната община, което да дава на гражданското общество достъп до информация за актуални управленски инициативи.
4. Партньорство:
– Работна група или комитет, образувани като постоянна или ad hoc експертна група, които да дават съвети и да изразяват мнения и становища в процеса на създаване на политики.
– Взаимодействие и съвместна работа за реализация на различни граждански инициативи и обществено полезни каузи.

В допълнение на горепосоченото можем да отбележим, че пред гражданите на област Ямбол има още една възможност за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от местните общини. Това може да стане като дадат своите предложения и препоръки за подобряване на работата на 5-те местни общини чрез:
– уеб страницата на сдружение ЦОПСИ – http://cepsi95.org/;
– електронната поща на сдружение ЦОПСИ – cepsi95.yambol@yahoo.com;
– телефон 0887 684 231.

Публикацията е в рамките на информационната кампания, която се изпълнява от Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ /ЦОПСИ/ по проект „Активните граждани променят местните политики“, финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Сдружение ЦОПСИ ще информира гражданите за изпълнението на проекта и получените резултати, чрез своя сайт – http://cepsi95.org/ и други комуникационни форми.