Иновативен метод за екосъобразен дърбодобив беше представен на територията на ЮИДП – Сливен

Представяне на механизиран дърводобив, чрез съвременни методи със система Харвестър/Форвардер, които водят до устойчиво и екосъобразно стопанисване на горите, се проведе на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен. Събитието бе по инициатива на един от водещите производители на материали на дървесна основа „Кроношпан България“ ЕООД, а домакини бяха „Държавно горско стопанство“ – Сливен.

 

Официални гости на представянето бяха заместник-министърът в Министерство на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов, директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, представители на държавните предприятия, горски стопанства, национално представени браншови организации, Лесотехнически университет, водещи дърводобивни фирми и представители на производители на механизирана техника за добив на дървесен материал.

 

След наблюдения и дебати върху демонстрираните технологии и отделните процеси със система за машинен дърводобив Харвестър/Форвардер, организаторите заявиха, че една от основните положителни страни в прилагането им е щадящото отношение спрямо околната среда. При добив с харвестър, с добре обучен оператор, потенциалните повреди по оставащия дървостой са изключение. Натискът върху почвената повърхност също е минимален. Наличният подраст се опазва относително цялостно, без да се допуска поваляне на дървета върху него, или преминаване на машините. Също така, харвестърът и форвардерът не създават предпоставки за ерозионни процеси.