Извънредна сесия на ОбС“Тунджа“

П О К А Н А

 

№ 58/ 20.07.2023 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и осмо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 21.07.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                                                                                             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Даване на съгласие за подаване от Община „Тунджа“ на проектна идея като водещ партньор по обявената Първа покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА България – Турция 2021-2027 г. (Call for Project Ideas under the Territorial Strategy of the Bulgaria-Türkiye Programme 2021-2027)
  2. Даване на съгласие на Община „Тунджа“ да участва като партньор на Община Енез, Република Турция, по обявената Първа покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА България – Турция 2021-2027 г. (Call for Project Ideas under the Territorial Strategy of the Bulgaria-Türkiye Programme 2021-2027)
  3. Даване на съгласие за кандидатстване на община „Тунджа“, област Ямбол с проектно предложение по Конкурсна процедура 33.22-2023 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”