Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 51/16.04.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА  СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 19.04.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на читалища на територията на община „Тунджа“.
 2. Одобряване на допълнителни средства за обект „Селскостопански трактор“, заложен в списъка за капиталови разходи за 2019 г.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот.
 7. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 8. Изменение и допълнение към Решение № 772 от Протокол № 9/28.02.2019 г., в частта на т. 1.
 9. Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ 2019-2020 г.
 10.  Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ за 2019 г.
 11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
 12. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Тунджа“ за 2020 г.
 13. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2018 г.  и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ читалища за 2018 г.
 14. Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”