Заседание на Общински съвет „Тунджа”

Двадесет и второ/редовно/заседание на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол, насрочено с Покана № 22/28.02.2017 г. ще се проведе на 27.03.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа”.
 2. Приемане на решение за провеждане на местен референдум.
 3. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по сметката за средства от европейския съюз по проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа”.
 4. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 5. Продажба на общински недвижими имоти.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
 9. Отдаване под наем на язовири общинска собственост.
 10. Одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община „Тунджа” за 2016 г.
 11. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа”.
 12. Изменение на Общия устройствен план.
 13. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет „Тунджа” в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”