Заместник-министър Маринов: Нова техника ще подпомогне устойчивото`стопанисване на горите в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие

Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в
териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие. Това заяви
заместник-министърът на земеделието инж. Мирослав Маринов при доставката
на техниката, която е закупена в изпълнение на проект по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 от Югоизточно държавно предприятие –
гр. Сливен.

Заместник-министърът поясни, че целта на проекта е възобновяване на
горските територии и устойчивото многофункционално стопанисване. Той
разясни още, че закупените машини са предназначени за работа в горски
разсадници, за залесяване и отглеждане на горски култури, за разкъсване
на мъртвата и живата горска настилка, с което се подпомага естественото
възобновяване на гората. В шестте държавни горски предприятия се
изпълняват такива проекти, като общата им стойност е 60 млн. лв.

„Югоизточно държавно предприятие добре стопанисва своите територии и
доказателство за това е доброто състояние на гората, което може да се
види от всеки посетител“, посочи заместник-министърът. По думите му
голяма част от горите са сертифицирани от международни оценителски
органи, които ежегодно правят одити. „Мога да твърдя, че горите се
стопанисват законосъобразно и устойчиво“, заяви той.

Пред медии заместник-министърът обясни, че пожароопасният сезон в горите
все още не е приключил. „В момента има много изсъхнала растителност и не
сме спокойни от това, че пожароопасният сезон е към края си. Смятаме, че
рискът все още е висок и продължаваме да сме в готовност за бърза
реакция при възникване на пожари“, информира той. „Пожарите в горски
територии са най-голямата опасност за нашата природа, защото унищожават
не само дърветата, но и животните, и растенията, което причинява много
сериозни екологични щети“, заяви заместник-министърът. Той уточни, че
според лесовъдските практики, след овладяване на стихията, трябва да се
изчака 3 години, за да се даде възможност гората сама да се възстанови,
ако това не се случи, се прави залесяване.

Относно дървата за огрев на местното население заместник-министърът
информира, че предоставянето на дървесина е започнало още през пролетта.
„До този момент на територията на Югоизточно държавно предприятие няма
проблеми и предоставянето на нужните количества дърва на хората върви
ритмично“, подчерта заместник-министърът.
Връзки с обществеността
ЮИДП ДП Сливен