Жилищният фонд в област Ямбол намалява, сочи статистиката

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 39.9 хил. жилищни сгради, като спрямо 2021 г. броят им намалява със 7.4%. В градовете се намират 14.4 хил. (36.2%) жилищни сгради, а в селата – 25.5 хил. (63.8%). Жилищните сгради в областта представляват 1.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 21.2 хил. или 53.1% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 40.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 0.7%, а панелните – 0.5%. В градовете 53.8% от тухлените сгради са с бетонна плоча, а 40.0% са тухлени с гредоред. В селата 60.6% от тухлените сгради са с гредоред, а 32.6% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2022 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 24.0 хил. или 60.3% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.4 хил. (36.1%), триетажните са 743, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 696.

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 – 1960 г. – 31.5% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 25.0% (фиг. 1).

Към 31.12.2022 г. броят на жилищата в област Ямбол е 70.9 хиляди. В градовете се намират 63.0% от общия брой жилища в областта, а в селата 37.0%. (табл. 1).

 

Таблица 1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране

 

                                                                                                                                                   (Брой)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Общо

71 817

71 920

71 979

72 043

70 900

В градовете

43 487

43 576

43 615

43 664

44 682

В селата

28 330

28 344

28 364

28 379

26 218

 

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2022 г. е 660, като в градовете тя е 593, а в селата – 818. През предходната година стойността на показателя за областта е 630 жилища, съответно 552 в градовете и 804 – в селата.

В края на 2022 г. в област Ямбол 26.1 хил. жилища са тристайни, следвани от двустайните – 22.0 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 19.0 хиляди. В градовете на областта 39.3% от жилищата са двустайни, 36.3% са тристайни, 17.1% са с четири и повече стаи и 7.4% са едностайни. В селата 43.4% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 37.8%, двустайните – 17.0% и едностайните – 1.8%.

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.5, като за градовете показателят е 1.7 лица, а за селата – 1.2.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 5 401 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 62.2 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 76.2 кв. м., като от градовете тя е 75.2 кв. м., в селата – 77.9 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 39.6 кв. м., като за градовете тя е 34.8 кв. м., а за селата – 50.8 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.9 кв. м., като в градовете тя е 32.7 кв. м., а в селата – 46.3 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 70.9 хил. жилища в област Ямбол 60.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 2.3%, електрифицираните само с водопровод – 22.7%, а само електрифицирани – 12.2%.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток