Жилищен фонд в област Ямбол през 2016 година

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2015 г. броят им намалява с 9. В градовете се намират 14.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 28.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 25.4 хил. или 59.1% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.4 хил. или 31.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.1%, а панелните – 0.8%. В градовете 48.3% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2016 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 26.0 хил. или 60.5% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.6 хил. (36.3%), триетажните са 721, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 651.

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване е следното: 14.0 хил. са построени в периода 1946 – 1960 г. или 32.4% от общия жилищен фонд, следват построените в периода 1961 – 1970 г. – 9.9 хил. или 23.0%, 1971 – 1980 г. – 5.5 хил. или 12.7%, 1919 – 1945 г. – 5.1 хил. или 12.0%, 1981 – 1990 г. – 4.7 хил. или 10.9%, 1991 – 2000 г. – 2.1 хил. или 4.8%, 2001 – 2010 г. – 1.2 хил. (2.9%), до 1918 г. – 441 (1.0%) и от началото на 2011 г. – 141 (0.3%).

Към 31.12.2016 г. броят на жилищата в област Ямбол е 71.7 хиляди. В градовете се намират 43.4 хил. жилища или 60.5% от общия брой (табл. 1).

 

  1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране

                                                                                                                                                           (Брой)

 20122013201420152016
Общо71 49671 65171 67571 69771 704
В градовете43 23743 38143 39943 40743 404
В селата28 25928 27028 27628 29028 300

 

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2016 г. е 586, като в градовете тя е 505, а в селата – 780. През предходната година стойността на показателя за областта е 579 жилища, съответно 500 в градовете и 765 – в селата.

В края на 2016 г. в област Ямбол 24.5 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 23.6 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.4 хиляди. В градовете на областта 44.5% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.0% са с четири и повече стаи и 10.0% са едностайни. В селата 43.1% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 35.2%, двустайните – 18.4% и едностайните – 3.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.7 лица, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.3.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 70.1 хил. или 97.7% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 921 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.3 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.6 кв. м., като от градовете тя е 69.6 кв. м., в селата – 67.2 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 31.0 кв. м., като за градовете тя е 26.3 кв. м., а за селата 42.3 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 30.6 кв. м., като в градовете тя е 26.0 кв. м., а в селата – 41.5 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 71.7 хил. жилища в област Ямбол 73.4% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод – 7.6%, а само електрифицирани – 3.7%.