Експертен съвет

ПОКАНА

Съобщаваме Ви, че на 21.06.2017 г. от 10.00 ч. в залата на  ІІ етаж в Община „Тунджа“ ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията, на което ще се разглеждат следните обекти:  

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за  УПИ І-52 и ПИ №036053 и №036054 на землище с.Кабиле.                                       Докладва:арх.Е.Русева              
  2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І и ІІІ в кв.56 по ПУП на с.Роза.                       Докладва:арх.С.Камбуров
  3. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиран поземлен имот ІV-187 в кв.35по ПУП на с.Чарган. Докладва:инж.Г.Ишкитиев
  4. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулирани поземлени имоти ІІ-185, ІІІ-186, ІV-187 и V-188 в кв.43 по ПУП на с.Роза. Докладва:арх.Д.Бъчваров 
  5. Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на ул.”Г.Димитров” от о.т.45 до о.т.39 по ПУП на с.Крумово.                                                                                                Докладва: инж.Ст.Димитров
  6. Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на ул.”Странджа” от о.т.131 до о.т.132 по ПУП на с.Ботево. Докладва: инж.Ст.Димитров
  7. Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на ул.”П.Волов” от о.т.203 до о.т.143 и ул.”Поп Андрей” от о.т.204 до о.т.205 по ПУП на с.Тенево. Докладва: инж.Ст.Димитров
  8. Инвестиционен проект за обект: Ремонт кметство с.Козарево в УПИ VІІ кв.10.
  9. Инвестиционен проект за обект: Ремонт кметство с.Крумово в УПИ ХІV кв.11.                                                                                                                       Докладва:арх.Бумбалов.
  10. Инвестиционен проект за обект: Ремонт кметство с.Робово в УПИ VІ кв.21.
  11. Инвестиционен проект за обект: Ремонт кметство с.Симеоново в УПИ VІІ кв.34.
  12. Инвестиционен проект за обект: Ремонт на ЦДГ с.Безмер в УПИ ІІ кв.45.
  13. Инвестиционен проект за обект: Ремонт СЗС с.Болярско в УПИ ІІ кв.28.
  14. Инвестиционен проект за обект: Ремонт СЗС с.Межда в УПИ ІІІ кв.32.                                                   
  15. Инвестиционен проект за обект: Ремонт Младежки дом с.Безмер в УПИ VІІІ кв.35.
  16. Инвестиционен проект за обект: Ремонт сграда на стадион с.Чарган в кв.37.

                                                                                                                      Докладва:арх.Р.Петрова                                                                                                        

 

 

 

            Материалите на горе описаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината  и могат да се разглеждат от специалистите.

 

 

арх. ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ

Председател на ОЕСУТ