Експертен съвет по устройство на територията

Съобщаваме Ви, че на 07.06.2017 г. от 10.00 ч. в залата на  ІІ етаж в Община „Тунджа“ ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията, на което ще се разглеждат следните обекти:  

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за  урегулиран  поземлен имот  VІІ-300 в кв.29 по ПУП на с.Кабиле.                                        Докладва:арх.В.Вълчев              
  2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти V-146 и VІ-149 в кв.28 по ПУП на с.Чарган. Докладва:инж.Г.Златинов
  3. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІ-38, І-39, ХV-273, ХІІІ-35, и Х-37 в кв.4 по ПУП на с.Хаджидимитрово.

Докладва:инж.Д.Дженков

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулирани поземлени имоти ІV-185, V-186, Х-951 и ХІІ-176 в кв.40 по ПУП на с.Тенево. Докладва:инж.Д.Дженков
  2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІХ-132 и ХХ-132 в кв.22 по ПУП на с.Кукорево. Докладва:инж.Г.Ишкитиев        
  3. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І общ. търговски павилиони  и ІІ за комплексно обществено обслужване в кв.51 по ПУП на с.Симеоново.                                                                                             Докладва:арх.С.Янчева
  4. Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот №000562 по КВС на землище с.Тенево. Докладва:арх.Е.Русева
  5. Съгласуване на инвестиционен проект за обект: Рехабилитация на жп линия Пловдив – Бургас, участ ък гара Завой. Докладва:инж.В.Котов
  6. Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.73 по ПУП на с.Тенево. Докладва: инж.Ж.Желязков
  7. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ-199,201 и ІІІ-201 в кв.47 по ПУП на с.Дражево.

                                                                                                                             Докладва:арх.Д.Сивкова 

            Материалите на горе описаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината  и могат да се разглеждат от специалистите.

 

 

арх. АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ

Председател на ОЕСУТ