Д. Иванов: С Механизма не само да работим за връщане на отпадналите деца в училище, а да ги задържаме

Във връзка с активизиране работата на областните координационни центрове за координация на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, работна среща между общините, Регионално управление на образованието и социалните партньори проведе областният управител Димитър Иванов.
По искане на областният управител бе изготвен доклад за предприетите мерки и дейности по Механизма до този момент, обсъдени пречките и слабостите в работата на участващите в Механизма, проблемите и възможните решения за постигане на трайни резултати, а не само временни, по задържане на отпадащите деца от образователната система.
До този момент на територията на област Ямбол действаха междуинституционални екипи, които имаха за задача откриване, записване и реинтегриране на децата в образователната система, информиране на родители, установяване на потребностите на отпадналите ученици и осигуряване на обща допълваща подкрепа. Също така мониторинг на отсъстващите от системата. За този период има наложени не малко административни санкции на родители, както и спрени детски надбавки.
„Нашата задача от тук нататък е, не да броим само колко сме върнали в клас, а колко са реално всеки ден в детската градина и на училище. Тук трябва контролът да е по-голям. Трябва да мислим и работим за връщане в училище не с временен характер, а окончателно“, каза областният управител Димитър Иванов.
Като две основни причини за отпадане на децата от образователната система се очертаха по време на анализа. Това са липсата на мотивация на родители с нисък социален статус да пращат децата на училище и миграция.
Следващият болезнен въпрос, който постави на обсъждане областният управител бе проблемът с реално присъстващите в училище ученици, контролът вътре в образователната система и крайният резултат. „Децата ги няма в училище, а средствата по бюджета и различни програми вървят. Но най-важни са резултатите от обучението. А какви са те?“, коментира областният управител и поиска анализ от РУО на конкретните резултати от проведените изпити по училища.