Детска градина „Слънце“ ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия по европейски проект

Днес в зала 107 на Община Ямбол се проведе встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, гр. Ямбол”. На нея присъстваха кметът на oбщина Ямбол Валентин Ревански, екипът за изпълнение на проекта, представител от държавата-партньор Норвегия – Андерс Столан, който е председател на IDN Research, както и представители на медиите.
Чрез изпълнението на проекта значително ще намалее потреблението на енергия и ще се подобрят битовите условия в сградите на детската градина, които са с обща площ над 8 900 квадратни метра. Предварителните изчисления сочат, че с новата инсталация за използване на геотермална енергия годишните емисии на въглероден диоксид на двете сгради ще намалеят с 400.77 тона, което ще окаже положителен ефект върху опазването чистотата на въздуха.
„За първи път детска градина в Ямбол ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия. Детска градина „Слънце“ е сред шестте избрани сгради в страната, в които ще се изгради инсталация от този тип. Надявам се, че въпреки тежките икономически условия и повишените цени на материалите, ще има изпълнители, които желаят да работят по този проект“, сподели кметът на Ямбол.
От подобрените условия в сградата ежегодно ще се възползват 328 души, от които 288 деца и 40 души персонал.
В хода на дейностите ще се осъществи и обмяна на специфичен опит и ноу-хау с партньора от Кралство Норвегия – IDN Research AS, което по още един начин ще укрепи двустранните отношения между страните-донори Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и държавата-бенефициент България.
В рамките на партньорството между Община Ямбол и норвежката организация са предвидени: участие на експерт от IDN Research AS в гр. Ямбол при провеждане на семинар за обмен на знания в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и използването на геотермална енергия за общински сгради, както и посещение на експерти от Община Ямбол в Кралство Норвегия за участие в уъркшоп с практическа насоченост за обмяна на опит, знания и най-добри практики в посочената област. По този начин знанията, придобити от двустранното партньорство, ще се прилагат и след края на проекта.
Стойността на проекта възлиза на 812 860,86 лева, от които 734 000 лева безвъзмездна финансова помощ и 78 860,86 лева съфинансиране, а продължителността му е 18 месеца, считано от 10 март 2022 година, когато беше подписан договорът за финансиране.
Проектът е финансиран по Договор за БФП BGENERGY-1.002-0002-C01 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 година.