Депутатът от Ямбол Мария Цветкова се срещна с жители на с. Маломир

Народният представител от ВМРО в ПГ „Обединени патриоти“ Мария Цветкова се срещна с жители на ямболското село Маломир. Срещатабеорганизиранаот кмета на селото Тодор Налбантов, който също е от ВМРО. Присъстваха още общинскиятсъветник в общ.ТунджаПейоПеев и председателятнаНационалниямладежкикомитетна ВМРО адв. МихаилПетров, който е общински съветник в София и сътрудникна Цветкова в Народното събрание.Като депутат от Ямбол, тя запознагражданите с акцентиотпарламентарнатадейностнаОбединенипатриоти, сред които постиганетона 250 лв. минималнапенсияот 1 юли т.г. и целтаот 1 януари 2021 г. тядастане 300 лв.

„Друго реализирано наше обещание е социалнипомощидаполучаватсамородители, чиитодецаходятнаучилище. Трябва да бъде сложен край на социалния паразитизъм, който е вреден за обществото и затова ВМРО настоя месечните помощи да бъдат обвързани с полагане на обществено полезен труд и участие в програми за ограмотяване“, поясниЦветкова. Тя представиоще от приоритетитена ВМРО, средкоитобезплатнидетскиградинизавсичкидеца, битката с битоватапрестъпност, законововъвежданенадоброволческиотряди, коитодаса в помощнаслужителитена МВР призащитанагражданите, приеманенаКонцепцията с меркисрещуциганскитебеззакония, въвежданенадоброволнавоеннаслужба, изработваненаКодекснасоциалнитеуслуги, в основатанакойтодасасемейнитеценности и НПО даняматмясто в екипите, коиторешаватдалидететодабъдеотнетоотродителите и др.

Кметътна Маломир ТодорНалбантовнаправиотчетпред жителите на селото задейносттасиотначалотонамандатапрезноември 2019 г. и очерта като приоритетиоблагородяване на околната среда, ремонти на църквата и читалището, което тази година ще отбележи 100-годишен юбилей. За реставриране на църквата, което е сред основните проблеми на селото, кметството е кандидатствало по проект към Министерството на културата, а за читалището са предвиденисредства от бюджета на община Тунджа. Налбантов изрази задоволство, че кметство Маломир е спечелило финансиране по проектна Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, с което щебъдеизграденазеленазоназаотдих в селото.

ПейоПеевотговоринавъпроси, свързани с работатанаОбщинскиясъветнаобщ.Тунджа, разбитите пътища и проблемите на местните земеделци.МихаилПетровзапознахората с програматана ВМРО заотговорнараждаемост, коятосеизразявавъвфинансоваподкрепаприражданенадетезародителисъссредно и висшеобразование и отговори на въпроси от правен характер. Присъстващите останаха удовлетворени от срещата, продължила повече от два часа.