Ден на кариерата

На 23.04.2021 г., от 9:30 часа, в Общински център за извънкласни и извънучилищни дейности- с. Кабиле, ще се проведе еднодневен семинар на тема: „Ден на кариерата“ с представители на местната власт, на бизнеса, Дирекция „Бюро по труда“- Ямбол, неправителствени организации, кметове и кметски наместници и други заинтересовани страни.

               Целта на семинара е представяне на възможностите на лицата от рисковите групи и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях чрез представянето им пред работодатели от региона, свободни работни места, запознаване с нормативната база по наемане на лица от целевата група по проекта, информиране за процедурите за подбор и условията за кандидатстване, представяне от страна на общинските власти на социалните обекти и услугите, които предлагат, информиране от Бюрото по труда за търсенето и предлагането на работна сила в региона, споделяне на трудностите при търсенето на работа от лицата с увреждания.

               „Ден на кариерата“ се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на кампания за преодоляване на дискриминационни нагласи и наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда“ по  Проект  „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 МИГ-Тунджа „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, чрез Водено от общностите местно развитие.