Демографска статистика за област Ямбол към 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Ямбол в края на 2021 г. е 114 361 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 125 души, или с 1.8%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 103 649  души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Промените в броя и структурите на населението в област Ямбол през 2021 г. се определят от основните тенденции в демографските процеси.

  • Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
  • Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
  • Намалява детската смъртност;
  • Нараства броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

 

Раждаемост

 

През 2021 г. в областта са регистрирани 1 075 родени деца, като от тях 1 067 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 31 деца, или с 2.8%.

Таблица 1: Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението в област Ямбол

 

Години

Раждаемост

Естествен прираст

Тотален коефициент на плодовитост – бр.

2011

10.0

-7.0

1.90

2012

9.7

-7.8

1.89

2013

9.9

-6.5

1.97

2014

9.8

-7.6

1.98

2015

9.3

-9.5

1.89

2016

9.5

-7.6

1.98

2017

9.4

-8.4

2.00

2018

9.8

-8.9

2.13

2019

9.3

-8.7

2.06

2020

9.4

-11.5

2.08

2021

9.2

-14.6

2.07

 

Коефициентът на общата раждаемост[2] за област Ямбол през 2021 г. е 9.2‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 9.4 и 9.3‰.

Броят на живородените момчета (551) в област Ямбол е с 35 повече от този на живородените момичета (516), или на 1 000 момчета се падат 936 момичета.

Към 31.12.2021 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) в област Ямбол е 21.0 хил., като спрямо предходната година той намалява с 2.2%.

Тоталният коефициент на плодовитост[3] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2021 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 2.07 при 1.58 за страната. В градовете средният брой живородени деца от една жена е 1.96, а в селата – 2.37.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете остава непроменен спрямо 2020 г. – 24.3 години. Средната възраст на жените при раждане на дете намалява от 26.3 години през 2020 г. на 26.1 години през 2021 г.

През 2021 г. броят на живородените извънбрачни деца е 721 или 67.6% от всички живородени.

Смъртност

 

Броят на умрелите лица в област Ямбол през 2021 г. е 2 746 души, а коефициентът на обща смъртност[4]23.8 при 21.7‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 297, или с 12.1%.

 

 

Смъртността сред мъжете (26.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (21.3‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 188 мъже.

 

 

През 2021 г. в областта са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност[5] е 7.5 и е по-малко спрямо предходната година.

 

Естествен и механичен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2021 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Ямбол е минус 1 679 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е нараснал с 328 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[6], е минус 14.6‰ за областта.

Коефициентът на механичен прираст е минус 3.9‰, съответно в градовете е минус 2.8‰, а в селата – минус 6.0‰.

Бракове и бракоразводи

 

През 2021 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Ямбол са 451 и са с 96 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 75.8% (342) са сред населението в градовете. В селата са сключени  109 брака. Най-много са сключените граждански бракове във възрастта от 25 до 29 години, при мъжете  26.2%, а при жените – 23.1%.

През 2021 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.2 и 28.4 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.2 години за мъжете, докато при жените намалява – с 0.2 години.

Коефициента на брачност[7], през 2021 г. е 3.9‰, като спрямо 2020 г. се увеличава с 0.9 промила.

За 87.6% от мъжете и 85.1% от жените, сключили граждански брак през 2021 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 395, следван от разведените – 47. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 384, следван от броя на разведените – 61.

 

Фиг. 1. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Ямбол

(На 1 000 души)

 

През 2021 г. разводите в областта са 142, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава с 2.9%. От всички прекратени бракове 77.5% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.3%, а при жените – 40.1%.

Разводът е бил първи за 92.3% от мъжете и жените, разтрогнали своите бракове през 2021 година.

През 2021 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 45.3 и 41.5 години. Спрямо предходната година средната възраст при развод намалява с 0.2 години при мъжете и 0.3 при жените.

 

 

[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

[2] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през предходната година.

[3] Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[4] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой население.

[5]Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

[6]Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

[7]Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.