Делегация на „Тунджа“ на работна среща във Валенсия

Официална делегация, в състава на която бяха заместник-кметовете на  община „Тунджа“ Ели Василева и Станчо Ставрев участваха в международна работна среща от 03 до 07 юли 2017 г. в град Валенсия, Испания, във връзка с приключването на дейностите по  Проект № 2014-1-ES01-KA201-004324  „Мост между културите: метод на необходимите политики и стратегии за включване на ромските ученици и техните родители в образователните системи“, финансиран по Програма на Европейския съюз, насочена към образованието, обучението, младежта и спорта – ЕРАЗЪМ+ 2014-2020.

Общата стойност на дейностите, реализирани в рамките на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ е 235 851 евро.

Проектът се изпълнява в партньорство между Община „Тунджа“, образователен инспекторат от провинция Алба – Република Румъния, Община Сидерно и неправителствена организация от Република Италия и Областна администрация Конак от Република Турция. Водеща организация e „Дженералитат Валенсия“ – институция, развиваща дейност в сферата на образованието, инвестициите, културата и спорта  в област Валенсия.

Целите на проекта са насочени към ефективно изграждане на стратегически партньорства в областта на обучението и интегрирането на ромите в образователните системи, чрез апробиране на нов модел в различни училища на територията на страните – партньори.

В периода на реализацията му се проведоха и три международни срещи във всяка една от държавите – партньори.

Акценти в заключителната четвърта международна среща на работните групи, провела се във Валенсия, бяха обсъдени текущите задачи и ангажименти на всички участници по отчитане на дейностите и възможности за бъдещи проекти с обществена значимост. През останалите дни гостите посетиха лятно училище на територията на една от трите провинции на Валенсия – Кастелион де ла Плана. В него се провеждат занимания по интереси, в които специалисти и доброволци от местна фондация работят с деца от различни възрастови групи и етноси.

Денят приключи с официално посещение в сградата на Община Кастелио и прием от Кмета на града.

През последния ден от работната визита, в заседателната зала на „Дженералитат Валенсия“, се състоя и заключително събитие, в което се включиха всички партньори и външни участници, работещи в образователни институции и училища. Срещата беше открита от Рубен Трензано Хуан – Генерален директор на езиковата политика и управление на многоезичието.

Представители на делегациите взеха участие с презентиране на добри практики в сферата на включването на ромските деца в образователните системи, ефекта от регионалните интеграционни политики и резултатите от реализацията на Проекта.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев представи приоритетите в общинската образователна политика и реализираните инвестиции, насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и техните семейства, методите за повишаване на училищната готовност и превенция на ранното напускане на образователната система в общината.

Партньорските организации имаха възможността да представят иновативни педагогически практики и възможности за насърчаване и подкрепа на обучението на учители за работа в мултикултурна среда.

Като дългосрочен резултат от реализацията на международния проект са изработени и отпечатани две Ръководства за представяне на всички партньори и успешни политики в сферата на мултикултурното образование и ефекта от изпълнението на проектните дейности, финансирани по Програма Еразъм+.

Активна е и интернет страница на Проекта, която дава подробна информация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и ефекта от обучителните тренинги на учители и специалисти, работещи в мултикултурна среда.

В края на месец юли всеки партньор има ангажимент да проведе заключителна пресконференция пред местните общности за отчитане изпълнението на Проекта.