Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2019 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 523, или с 1.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ” – с 30.0%  и сектор „Образование” – с 12.5%, а най-голямо намаление спрямо предходната година е регистрирано в сектори „Добивна промишленост” – с 20.0% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 8.5%.

С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от  секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.7%, „Преработваща промишленост” – 8.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.3%.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 5 133, или 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 330, или 6.0%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 54, или 1.0% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 6, като делът им остава непроменен – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2019 г., е 4 239, със загуба приключват 725, а с нулев финансов резултат – 559.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток