Дежурни служители ще приемат в събота и неделя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

Община Ямбол съобщава, че на 23 октомври (понеделник) изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение.

Във връзка с това от отдел „Регистрация и гражданско състояние“ ще бъде осигурено дежурство в събота и неделя (21 и 22 октомври) от 8 до 16 часа, като приемът на граждани ще се осъществява през служебния вход (на ул. „Кабиле“). 

Заявления ще се приемат и в понеделник в установеното работно време до 17 часа.

Заявлението може да бъде подадено по пощата, факс или по електронен път на линк https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3304?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено и от упълномощено лице.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато до 14 октомври е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес.

Общинска администрация извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, общинската администрация ще изиска от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.

Със заповеди на кмета на община Ямбол са образувани две избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, въз основа на подадените до момента над 80 заявления от хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение.