Гражданско движение „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“: Ямбол губи над 3.7 млн. лв. заради бавна реализация на евро проекти

Позиция на гражданско движение „Бъдеще за Ямбол”

Изпълнението на три важни за Ямбол проекти е забавено във времето, което носи финансови загуби за града от 3 млн. лв. Става въпрос за ремонтите на Младежкия дом, Музея на бойната слава и Регионалния исторически музей. Обектите са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ямбол 2014-2020. Средствата за тях са от ЕС. Договорите за финансиране са подписани преди повече от година. Месеци наред община Ямбол протака избора на изпълнители за ремонтните дейности. Договорите за строителство са сключени едва февруари-април 2022 г. Към момента обаче и трите договора са прекратени, тъй като изпълнителите вече не могат да се вместят в първоначалните стойности поради инфлационните процеси. След проведените от общината пазарни консултации се оказва, че новите стойности са завишени с около 3,6 млн. лв.

Младежки културен център „Георги Братанов“ – договорът за финансиране е сключен през юни 2021 г. Поръчката за ремонта е обявена месец по-късно. Стойността ѝ е 3.1 млн. лв. без ДДС. Изпълнителят е определен едва на 30 ноември. Договорът за възлагане пък е подписан в края на февруари 2022 г. Прекратен е със споразумение на 1 юли. На 13 юли са обявени пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка за ремонт на сградата. Тя е приключила в края на юли. В резултат стойността на обекта е завишена на 5 360 000 лв. без ДДС. Разликата е 2 260 000 лв. без ДДС.

Музей на бойната слава – договорът за безвъзмездна финансова помощ е от 11.05.2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обществената поръчка за „Проектиране, строителство  и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава  – сгради и прилежащо пространство“, е обявена на 21 октомври 2021 г. Стойността е 1 170 630 лв. без ДДС. Прекратена е с решение на кмета от 17 ноември, тъй като са „установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица”. Отговорност за това носи самата община, която е подготвила неадекватно документите. Поръчката е обявена отново на 11 януари 2022 г. Изпълнителят е определен на 15 април. Прекратена е месец по-късно поради отказ на дружеството за сключване на договор. На 13 юли са обявени пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка за музея. Тя е приключила в края на юли. В резултат стойността на обекта е завишена на 1 636 515 лв. без ДДС. Разликата е 465 885 лв. без ДДС.

Регионален исторически музей –Ямбол. Проектът е одобрен за финансиране през април 2021 г. Поръчката за ремонта му е обявена на 7 юни 2021 г. Стойността е 921 711 без ДДС. Изпълнителят е избран чак на 10 декември, а договорът с него е сключен два месеца по-късно – на 7 февруари. Прекратен е със споразумение на 3 юни 2022 г. На 13 юли са обявени пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка за ремонта. Тя е приключила в края на юли. В резултат стойността на обекта е завишена на 1 318 630 лв. без ДДС. Разликата е 396 919 лв. без ДДС.

Разликата между първоначалните и сегашните стойности на трите обекта е общо над 3,1 млн. лв. без ДДС или повече от 3.7 млн. лв. с включен ДДС. Цитираните данни са взети от регистъра на обществените поръчки към АОП.

Към момента местната управа не е оповестила никаква информация по проблема – на какво се дължи забавянето, защо месеци наред не е определен изпълнител, защо договорите за строителство са сключени толкова късно и защо са прекратени, какво предстои занапред и най-вече откъде ще вземат допълнителните средства в размер на 3.6 млн. лв. с ДДС. Ако трябва да бъдат за сметка на общинския бюджет, то това е пряка щета за града. В ущърб на Ямбол е и фактът, че проекти, предвидени за реализация преди 8 години и с готова техническа документация, се бавят поради лошо управление и има риск да не бъдат изпълнени.

Движение „Бъдеще за Ямбол” ще продължи да настоява за повече прозрачност по случая и информираност на обществото за неговото развитие.