В „Тунджа“ отчитат резултатите от проект

На 20 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на първия етаж в административната сграда на община „Тунджа” ще се проведе заключителната конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, съгласно Договор за БФП BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016 г.

Проектът е на стойност 377 956,29 лв. и се финансира от Европейския социален фонд по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 24 месеца и се изпълняват на територията на общината в партньорство с Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, Начално училище „Васил Левски“, с. Завой, община „Тунджа“ и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ (ЦОПСИ).