В „Тунджа“ избират нов председател на Общинския съвет

П О  К  А Н А

№44/01.11.2018 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.62, ал.1,т.1 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и четвърто/извънредно/ заседание, което ще се проведе  на 02.11.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

  1. Избор на Председател на Общински съвет „Тунджа“.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”