Възможности за наемане на стажанти по проект „Студентски практики – фаза 2“ на МОН

Стартира проект BG05M2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България. Във фаза 1 на проекта участваха 6118 работодатели, които проведоха практическо обучение в реална работна среда на над 46 000 студенти.

Проектът цели осигуряване на допълнителна практическа подготовка в реална работна среда на студенти от българските висши училища и допринася за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите.

Работодателите, от своя страна, получават благоприятна възможност да проверят предварително способностите на евентуалните си бъдещи служители. Резултатите от предишните два проекта за студентски практики показват, че участието в практическо обучение е от голяма полза за всички страни , участници в процеса – работодатели, студенти и висши училища.

В проекта, в качеството си на работодател, могат да се юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта. Отвореността на процеса по набиране на работодатели предпоставя и известна конкуренция помежду им, затова е необходимо организацията да бъде представена по най-подходящ начин, за да привлече най-добрите студенти.

Практиката на студентите се осъществява в рамките на 240 астрономически часа. След успешно приключване на практиката проектът издава на студента удостоверение за успешно приключило обучение и му се изплаща стипендия в размер на 600 лв.

Работодателят няма финансови ангажименти към практиката, но има ангажимент да излъчи сред служителите си „ментор“, който да наставлява работата на студентие/ите по време на практическото обучение. Проектът предвижда заплащане за менторите по 189,30 лв. (вкл. дължимите осигурителни вноски от работодател) за всеки наставляван практикант.

Работодателите, които желаят да се включат в проект „Студентски практики – Фаза 2“, могат да се регистрират в електронната платформа, където могат да получат и повече информация за проекта.