ВиК представи проект за над 4 милиона лева

Днес, 24 юли 2020 година, петък, се подписа първия от четирите договори за изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС. Официални гости на церемонията бяха: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванови Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.

Стойността на договора с предмет „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – град Елхово”, подписан между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и ДЗЗД „Обединение Тунджа 2020“, възлиза на 4 204 980 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 20 месеца, и включват проектиране,авторски надзор и изпълнение на реконструкция на съществуващия външен довеждащ водопровод от с. Златиница до основния напорен резервоар на гр. Елхово. Ремонтните дейности за водопровода, с обща дължина над 11 км, ще бъдат изпълнени с най-съвременен тип тръби от полиетилен висока плътност с диаметър Ф250 мм. За обекта има издадено и влязло в сила разрешение за строеж на фаза идеен проект от областния управител на област Ямбол. Договорът ще стартира с дейности по проектиране, а реалните строително-монтажни работи на обекта се очаква да стартират през ранната пролет на 2021 г.

В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура ище сеповиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерация Елхово.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги за потребителите в териториалния обхват на проекта в Област Ямбол. Срокът за цялостното изпълнение на проекта е до октомври 2023 година и в обхвата му влиза изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи. Ще бъде изградена и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа.