Важно за земеделските стопани

Процеса на подаване на заявления за подпомагане- кампания ИСАК- 2020 в условията на ограничен достъп на граждани до институциите ще протича по следния ред:

 1. Земеделски стопани, които нямат съществени промени в географското разположение на обработваните от тях парцели си преснемат картите на парцелите от миналата година и с химикал изписват върху тях новата култура за стопанската 2019/2020, ако няма промяна на културата спрямо миналата година, изрично записват, че земеделската заетост на терена остава същата, както предходната година.

2. Ако земеделските стопани имат нови парцели за стопанската 2019/2020 година в реални граници на един лист изписват землището, номерата на парцелите и заетостта с култура за всеки парцел за настоящата стопанска година.

3. Земеделски стопани, които имат голям брой парцели   и участват в споразумение по чл. 37в е необходимо да се обърнат към ОСЗ „Тунджа-Ямбол” по телефона, за да им се изготви карта с визуализирани географски парцели, които им са разпределени по споразумение. Картата може да им бъде направена и в PDF-  формат и изпратена на указан от тях емейл по електронен път. След, което си попълват културите и заетостта и връщат обратно по емейла на ОСЗ „Тунджа- Ямбол” попълнената карта. Тези, които не разполагат с компютър и нямат умения за работа с компютри и периферия идват на място вземат на хартиен носител визуализираната географска карта, попълват я с химикал, тоест на кой парцел каква е заетостта и я връщат обратно в ОСЗ „Тунджа-Ямбол”.

4. Необходимо е да се преснеме лична карта на бенефициента, заверена вярно с оригинала и подпис; банкова сметка- оригинал или копие(ако е копие, заверено вярно с оригинала и подпис); за фирмите от електронния търговски регистър актуално състояние , заверено с печат на фирмата и подпис на управителя; за фирмите преснета лична карта на управителя и заверена вярно с оригинала и подпис. От всички гореописани документи по един брой. Изискуемите документи от точка 4 се предоставят на място.

 ** За тези земеделски стопани, които не разполагат с компютри и умения за работа с тях и им се налага да посетят ОСЗ „Тунджа- Ямбол” физически и за тези случаи, в които няма как без физическо идване е необходимо да спрат до преградната маса, да предоставят гореописаните документи и по най- бързия възможен начин да напуснат стълбището на общинската служба. Желателно е да носят предпазни маски.

Уважаеми дами и господа, моля не чакайте да стане месец май и юни и тогава да се активизирате за кампания ИСАК- 2020, а започнете още от сега гореописаните действия. За тези, които разполагат с компютри и умения за работа с тях е препоръчително да заявят парцели и животни онлайн в seu.dfz.bg.

За допълнителни въпроси, разяснения и указания, моля по телефона или емейла.

  

С уважение:

Живко Тодоров

Началник на

ОСЗ „Тунджа-Ямбол”