Важно за здравноосигурените лица от Стралджа

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –   ГР. ЯМБОЛ
 
УВЕДОМЯВА

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ “Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ”, представлявана от д-р Георги Димитров Атанасов” с център на практиката                     гр. Стралджа, област Ямбол се прекратява, считано от 12.02.2019г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Атанасов здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 12.02.2019 година.

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1,                 тел. 68 50 68