БЧК продължава раздаването на храни за нуждаещи се лица

В изпълнение на Оперативнатапрограма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица,  Българският Червен кръст-Ямбол предоставя храни на уязвими граждани в Област Ямбол. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно; ориз; спагети; лютеница; зелен фасул консерва; домати-консерва ; грах зелен; гювеч консерва; конфитюр; говеждо месо консерва; говежди кюфтета-консерва; пиле фрикасе- консерва; консерва риба; захар; лещаи олио.

Община

Бр.правоимащи лица

Бр. получили лица

Бр.пакети

Лица с 1 пакет

Лица с 2 пакета

1

Ямбол

2180

1231

1653

809

422

2

Тунджа

922

908

1146

670

238

3

Стралджа

711

630

806

400

203

4

Елхово

1005

882

1034

730

152

5

Болярово

249

248

287

209

39

 

общо

5 067

3 899

77 %

 

 

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), коитополучават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020г., а по отношение на еднократните помощи-за периода от 01.01.2020г. до 31.08.2020г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19,подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020г. до 31.08.2020г.

          Успоредно с предоставянето на хранителните продукти, служители и доброволци на организацията  изпълняват т.нар. съпътстващи мерки, насочени към правоимащите лица: Балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот;  Насочване за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип; Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; Подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи; Оказване на Първа долекарска помощ при бедствия, аварии и катастрофи; Промоция на хигиената и методи за дезинфекция; Превенция на социално значимите заболявания /вкл. диабет и артериална хипертония/.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол