Брутен вътрешен продукт по икономически сектори

   По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2018 г. възлиза на 1 160 млн. лв. по текущи цени и е с 6.3% повече в сравнение с 2017 година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на петнадесето място място с 9 694 лв., след област Разград – с 9 709 лв. и преди област Ловеч – с 9 653 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 33 437 лв., а с най-ниско област Силистра – 7 029 лева. /фиг.1/

 Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2018 г. е 1 006 млн. лв. по текущи цени.

Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 55.3%, или с 2.3 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията намаляват спрямо 2017 година съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта, до нива 11.8 и 32.9%. /фиг.2/

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток