Брой и структури на населението в областта в края на 2017 година – любопитни факти

Населението на област Ямбол към 31 декември 2017 г. е 120 470 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (121 099 души) и пред област Разград (113 714 души). В сравнение с 2016 г. населението на област Ямбол намалява с 1 806 души, или с 1.5%.

В област Ямбол мъжете са 58 976 (49.0%), а жените – 61 494 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени през 2017 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 065 жени, следват общините Болярово – 1 027, Тунджа – 1 019, Елхово – 1 015 и община Стралджа – 999 жени.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 17 904, или 14.9% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2016 г. относителният им дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.9%, следват общините Ямбол – 15.5%, Елхово – 12.8%, Тунджа – 12.5%, и Болярово – 12.0%.

През 2017 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 74 043 души, или 61.5% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2016 г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 65.4%, следват общините Елхово – 61.7%, Стралджа – 55.7% и Болярово – 55.3%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.1%).

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 523, или 23.7% от населението на областта, и в сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.4%), Болярово (32.7%), Елхово (25.5%) и Стралджа (25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (19.1%).

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 62.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 63 лица в активна възраст, като в сравнение с 2016 г. има нарастване с 1.6 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.2%), следват общините Болярово (80.8%) и Стралджа (79.6%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (53.0%) и Елхово (62.0%).

 

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2017 г. е 45.0 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.2 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. e 68 135 души, или 56.5% от цялото население на областта, като мъжете са 36 549, а жените – 31 586. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.6 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 33 322 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 19 013 души, или 15.8% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на двете групи население се увеличава съответно с 0.4 и 0.2  процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2017 г. това съотношение е 60.

 

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2017 г. в градовете на област Ямбол живеят 85 001 души, или 70.6%, а в селата – 35 469, или 29.4% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 615 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 68 846 души (57.1%). Спрямо 2016 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Болярово – 2.5%, а най-малко в община Ямбол – 1.0%.

Към края на 2017 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 68 846 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 095 души.

 

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток