Безработни и равнище на безработицата

През месец СЕПТЕМВРИ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 3950 и е 1.9 на сто от всички безработни в страната. Спрямо АВГУСТ е реализиран спад от 235 души(с 5.6 на сто), поради засиленото предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението със СЕПТЕМВРИ 2016 г. показва значително намаление – с 1440 души или с 26.7 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 214 за СЕПТЕМВРИ и представляват 6,1 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 27 лица по-малко. В сравнение с СЕПТЕМВРИ м.г. броят им е с 80 души по-малък.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 556 души за СЕПТЕМВРИ или 14.0 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 53 спрямо предходния месец. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой – със 208 души. 

Равнището на безработица в края на месеца е 7.1 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област В.Търново (5.9%) и пред област София (7.5%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.4 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 2.6 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.5%) показва по-високо с 0.6 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през АВГУСТ е най-ниско в общините Ямбол (3,7%), Тунджа (9.4%) и Елхово (13.0%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо АВГУСТ в три от всички пет общини равнището на безработица намалява (без Болярово и Елхово), а спрямо СЕПТЕМВРИ 2016 г. то е по-ниско във всички.