Безработицата през септември

През месец СЕПТЕМВРИ 2016 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 5390 и е 2.1 на сто от всички безработни в страната. Спрямо АВГУСТ е реализиран спад от 188 д. (с 3.4 на сто), въпреки по-слабото предлагане на заетост през месеца спрямо предходните. Сравнението със СЕПТЕМВРИ 2015 г. показва значително намаление – с 1128 д. или със 17.3 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 294 д. за СЕПТЕМВРИ и представляват 5.5 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 8 лица по-малко, а относителният им дял е с 0.1 процентни пункта по-висок. В сравнение със СЕПТЕМВРИ м.г. броят им е със 142 д. по-малък, а относителният им дял е намалял с 1.2 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 764 д. за СЕПТЕМВРИ или 14.2 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 13 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-висок с 0.2 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2015 г. показва силно редуциран брой – с 312 д. и по-нисък относителен дял – с 2.3 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 9.7 на сто, като по този показател областта е на 14-то място по ниска безработица след област Кюстендил (9.5%) и пред област Пазарджик (11.2%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.3 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 1.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (7.8%) показва по-високо с 1.9 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през СЕПТЕМВРИ е най-ниско в общините Ямбол (5.3%), Елхово (14.5%) и Тунджа (14.7%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо АВГУСТ в четири от всички пет общини (без Стралджа) нивото на безработица намалява, а в сравнение с АВГУСТ м.г. – във всички общини.

%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0