Амбициозна инвестиционна програма в Ямбол

Община Ямбол планира амбициозна инвестиционна програма, която ще реализира чрез поемане на дългосрочен заем

Цялостно модернизиране на уличното осветление, въвеждане на видеонаблюдение и  мащабни мерки за благоустрояване на уличната мрежа в Ямбол са трите основни направления, в които ще бъдат съсредоточени усилията на община Ямбол в следващите две години. За реализирането им общината планира да бъде изтеглен дългосрочен заем в размер до 17 млн. лв. В тази връзка на 13 октомври е насрочено обществено обсъждане в съответствие с нормативната база, уреждаща поемането на такъв дълг. То ще се проведе в зала 107 на Община Ямбол от 17.30 часа. Поканата е публикувана на сайта на община Ямбол, в раздел „Актуално“.

Предвижда се заемът да е с две години гратисен период и 10-годишен период на изплащане при лихвен процент не по-голям от 2,5%.

Със средствата ще се финансира изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град, както и изграждане на видеонаблюдение в най-невралгичните точки на територията на общината. Сред останалите инфраструктурни обекти са: основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на старата автогара, както и на ул. „Търговска“ от „стара автогара“ до изхода на града при обходен път Изток; ремонт на участъци от ул. „Крайречен булевард“; цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ – 1, заключен между ул. „Независима България“, „Г. Раковски“ и „Ген. В. Заимов“; основен ремонт на участък от ул. „Преслав“ – от ул. „Тимок“ до кръстовище с. Обходен път Изток; рехабилитация на ул. „Милин камък“ и ул. „Руен“ и др. Предвижда се също така обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии.

 Мерките са част от управленската програма на кмета Георги Славов за мандат 2015-2019 и са в отговор на конкретни искания от страна на жителите на Ямбол.  Изпълнението им е наложително, заради многобройните проблеми, които създава амортизираната и неефективна техническа и пътна инфраструктура. Успешното реализиране на програмата е в съответствие със стратегическата цел за продължаване модернизирането на Ямбол с ускорени темпове и утвърждаването му като динамично развиващ се град.

Изпълнението им обаче не може да бъде покрито от собствените приходи на общината, включените обекти не попадат и в обхвата на програмите по линия на европейското финансиране, заради ограничения финансов ресурс по тях. Единствената възможност за осигуряване на оборотни средства за реализиране на предвидените мерки остава поемането на дългосрочен дълг, каквато практика има в много други общини в страната.

В продължение на вече 10 години община Ямбол е сред първенците по финансова стабилност, не са допускани просрочвания на задължения и се поддържа изрядна финансова дисциплина. Всичко това дава основание за спокойствие при направените разчети да поемането на дългосрочния заем.