АКСУ и местните и държавни власти от Югоизточен район за планиране обсъдиха в Ямбол мерки за подобряване на качеството на социалните услуги

Как да се подобри координацията между институциите, за да бъде гарантирано качеството на социалните услуги и да не се допуска нелицензирани доставчици да работят на територията на общините, бе темата на среща с представители държавните институции, областните и общински администрации от Югоизточния район за планиране. Срещата е инициирана от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) и в нея участие взеха изпълнителният директор Виктория Тахова, областният управител на Ямбол Биляна Кавалджиева, зам.-кметът на общината – домакин, Енчо Кирязов, кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев.

Голяма част от социалните услуги, които се предоставят на територията на Югоизточния район за планиране, се финансират със средства от държавния бюджет, а ролята на частните доставчици в предоставянето им е сравнително малка, стана ясно от представения анализ на АКСУ.

На срещата бяха коментирани трите нива на сътрудничество, контрол и мониторинг на социалните услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги – национално, областно и общинско, ангажиментите на всяко от тях и координацията помежду им. Обсъдени бяха добри практики на ефективно взаимодействие между всички компетентни институции и организации на местно ниво, както и рисковите области, идентифицирани при проверките на АКСУ. От Агенцията отбелязват, че върху качеството на социалните услуги рефлектират затруднената комуникация между част от местните структури на държавните органи и общините и недоброто сътрудничество между общините и съответната областна администрация.

Участниците във форума споделиха проблемите, които срещат в дейността си, като най-често те са свързани с липсата на квалифицирани специалисти, които да бъдат ангажирани в предоставянето на услугите.

В отговор на поставени от аудиторията въпроси изпълнителният директор на АКСУ Виктория Тахова съобщи, че в момента работна група извършва преглед на Наредбата за качеството на социалните услуги. Целта е да се прецени необходима ли е актуализация на някои от текстовете, за да бъдат максимално улеснени доставчиците при прилагане на стандартите за качество и гарантиране правата на потребителите.  

Това е третата от планираните в шестте района за планиране срещи, които АКСУ ще проведе с областните управители и кметовете на общини за подобряване на координацията между всички заинтересовани страни за гарантиране качеството на предоставяните социални услуги. Цел на срещите е и повишаване информираността за статута и ролята на АКСУ като гарант за качество на социалните услуги и изпълнението на стандартите за качество.