АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването, както и в подкрепа на усилието да се възстанови нормалната дейност на административното обслужване, Община „Тунджа“ препоръчва на лицата да използват възможността за заявяване на административни услуги по електронен път.

На сайта на Община „Тунджа“ е предоставена възможност за заявяване на45 броя административни услуги, достъпни на следния адрес- https://www.tundzha.net/elektronni-administrativni-uslugi .

Община „Тунджа“ има профил и в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), която се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и е достъпна на интернет адресhttps://edelivery.egov.bg/. ССЕВ дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) без необходимост от физическо присъствие. Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за доставка на писма, катопредоставя услуга за електронна препоръчана поща за изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи. Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да се заяви услугата е необходима регистрация в ССЕВ, която се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

Задълженията за местни данъци и такси към Община „Тунджа“ могат да се заплатят по електронен път – чрез електронно банкиране или Epay, която е достъпна на интернет адрес: www.Epay.

Препоръчва се на гражданите при необходимост да търсят контакт със служители от администрацията на Община „Тунджа“ по телефон и електронна поща, публикувани на интернет адрес:

  • за кметове/кметски наместници –

http://www.tundzha.net/municipality-administration/telefonen-ukazatel-kmetove-i-namestnitzi

 

Извадка на контакти на най-търсените административни звена:

e-mail:contact@tundja.netтел. Централа 046/66-15-65

факс: 046/66-15-75

 

Деловодство: e-mail:delovodstvo@tundzha.net

тел. 046/684 – 209

 

Дирекция „Местни данъци и такси“: e-mail:taxes@tundzha.net

тел. 046/684-317; 046/684-306

 

Дирекция „ЧР и ГРАО“

Служба: „ГРАО“: e-mail:v.georgieva@tundja.net ; v.yordanova@tundzha.netтел. 046/684-206