стратегията

Сдружение с нестопанска цел – „Местна инициативна група -Тунджа“

МЯРКА 20 ОПАЗВА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА                            НА МИГ-ТУНДЖА Чрез  мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от  Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа се цели развитие на териториална идентичност, маркетинг…