стопанства

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Тунджа“

    МИГ – ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕМИГ– Тунджа проведе поредица от информационни срещи за популяризиране на прилагането на Стратегията за Воденото от…


ОИЦ-Ямбол и НССЗ-Ямбол представиха Програмата за развитие на селските райони

На информационна среща в офиса на Областен  информационен център – Ямбол бе представена една от най-привлекателните за земеделските стопани подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони….