малцинства

Пресконференция по проект „Детски свят в цвят“

На 10 юни 2022 г. от 16,00 часа в административната сграда на Община „Тунджа“ се проведе информационно събитие за представяне на проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за…


Стартират събития в рамките на образователен концерт

На 29.03.2019 г. от 10:00 часа в Детска градина „Щурче“, с. Кукорево ще се проведе интерактивна инициатива „Водим бъдещето за ръка“, която е част от дейностите по Проект „Заедно с родителите” – иновации в образователната…


Проект за интеграция на ученици от малцинствата

Одобрено е проектно предложение на Община „Тунджа“ по процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.