квалификация

Матурата по професия става задължителна

  За първи път през следващата учебна година всички дванадесетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация. Досега те можеха да избират дали да се явят…


Регистрирана безработица в област Ямбол

     В края на месец февруари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3615. В сравнение с месец януари 2021 г. няма съществена промяна – увеличение в рамките…


Бюрото по труда приема заявления за обучения

Бюрото по труда в град Ямбол започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация. Безработните лица, които искат да се обучат, могат да подадат заявления в бюрото…


Проект „Ваучери за заети лица“

Проектът предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. По време на текущия…


Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На официална церемония, организирана от СУ „Д-р Петър Берон“ в град Болярово, учители и друг училищен персонал от училището получиха своите удостоверения за преминато обучение по програмата на  БЧК: „Придобиване на знания и формиране на…


Бюрото по труда дава възможност за обучение на кадри за туризма

С цел повишаване на качеството на човешките ресурси в сектора на туризма Министерството на труда и социалната политика и Министерството на туризма подписаха през м. септември 2018 г. споразумение за съвместни и координирани действия за…


За насърчаване на безработни младежи

Община Тунджа внесе проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за развитие на социалното предприемачество в общината. Основен приоритет в проектното предложение на Община „Тунджа“ е насърчаването на активното включване на безработни и…


НТС- Ямбол предлага

Агенцията по заетостта стартира издаването на„Ваучери за заети лица” за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  ПРАВО на обучение чрез ваучери по програмата…