интеграция

Работна среща в община „Тунджа”

В заседателната зала на община „Тунджа”, под ръководството на заместник-кмета Станчо Ставрев, се проведе работна среща с директори на училища, детски градини, медиатори и специалисти, участващи в изпълнението на дейности по проекти на общината. В…


Проект за интеграция на ученици от малцинствата

Одобрено е проектно предложение на Община „Тунджа“ по процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.