земеделска земя

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2021 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2021 година   През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 959 лв., което е със 7.5% повече в сравнение…


Търг за земеделска земя в село Драма

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-1306 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” –…


Започва почистване на напоителния канал в района на село Кукорево

По искане на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, „Напоителни системи“ ЕАД клон Сливен, започнаха почистване на напоителния канал, преминаващ през землищата на община Ямбол и община „Тунджа“, в района на село Кукорево. Специализираната…