78 работни места одобрени от Комисията по заетост

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и одобри Регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол. Съгласно регионалната програма в област Ямбол ще бъдат разкрити 78 работни места за трайно безработни лица в петте общини. В община Ямбол това са 20 работни места, община Стралджа – 15; Елхово – 18; Тунджа – 16 и в община Болярово работа ще започнат 9 безработни. Работните места са разпределени в рамките на определения за област Ямбол финансов ресурс. Размерът на средствата, осигурени от държавата, за финансиране на програмата е определен съобразно равнище на безработица и брой на регистрираните безработни в областта за 2015г. Размерът на определените средствата за област Ямбол е 193 535 лева.

Основната цел на регионалните програми за заетост и обучение за 2016 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Целевите групи, към които са насочени са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
По регионалните програми се осигурява субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден. Крайният срок за изпълнение на регионалните програми е 31 март 2017 г. Дейностите предвиждат комунално-битово обслужване в малките населени места; благоустройство на населеното място и производствени зони, саниране на площи, индустриални райони; поддържане и опазване на общинска собственост; опазване на околната среда- паркове, улици и др.
Дейностите по регионалната програма ще окажат траен социален ефект върху избраните целеви групи по отношение на повишена трудова активност и социална интеграция на наетите лица по програмата от неравнопоставените групи на пазара на труда; преодоляване на социалната изолация на наетите лица; ще доведе до възможност на наетите на работа безработни лица да придобият, а също така и да възвърнат своите трудови навици и умения, което ще спомогне след завършването на регионалната програма, те да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда; осигурени доходи и повишено качество на живот на целевите групи и техните семейства.

Регионалната програма за заетост и обучение се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.

 

 14448803_10209093166919201_4611876791293587782_n