60 лични асистенти и домашни помощници с договори в община „Тунджа“

Договори с 20 лични асистента и 40 домашни помощника са сключени в община „Тунджа“ от началото на 2019 година. Те ще оказват подкрепа в домашна среда на 130 лица – потребители от 23 населени места. Доставката на услугите „Личен асистент“ и „ Домашен помощник“ ще бъде осигурена до 31.08. 2019 г., а от 01.09.2019 год. същата ще се предоставя по Закона за личната помощ. 

С Постановление № 344 на Министерския съвет от 21.12.2018 г за изпълнение на държавния бюджет за 2019 год. , чрез Агенция за социално подпомагане, на Община „Тунджа“ са разчетени 257 872.00 лв за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“ и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 Предоставените средства ще създадат условия към момента да бъде осигурена устойчивост на услугите, предлагани през 2018 год. и разширен  техния обхват на територията на общината.