47 книги издадени в Ямбол през изминалата година

През 2017 г. в област Ямбол са издадени 47 книги с тираж 8 800 бр. и 11 брошури с тираж 1 805 броя.
В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 30, а средният тираж1 на една книга за областта през 2017 г. е 187 броя, като през предходната година е бил 1 015. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава със 7 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 164 броя.


В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.5% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.8%.
През 2017 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 82 500 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 13.8%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.3% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.5% от тиража на всички регионални вестници.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток