4 152 регистрирани в „Бюро по труда“ – Ямбол

В  края на януари регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  4 152 души. С 226 повече в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 8,7 на сто – увеличение с 0,4 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  1 994 души – със 141 души повече спрямо м.м. Нивото на безработица  е 5.5 на сто;

œ ОбщинаТунджа   –   984 души – увеличение от 46 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 14.0 на сто;

œ Община Стралджа –  1 174 души – със 39 души повече от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  27.1 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 590 души – със 145 лица повече от м. м. Относителният дял на жените в потока е  52.5  на сто, а на младежите до 29 години – 22.5 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  61.4 на сто.

Изходящият поток от безработни /364 души/ е със 44 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 140 души. От тях  53,6 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 55.   

  

Безработни жени – Броят на регистрираните безработни жени е 2 261 – повече спрямо м. м. с 5.9 на сто. Относителният им дял в общия брой безработни продължава да е висок –  54.5 на сто през изследвания период. Над половината от тях са без специалност, а  56.2  на сто от жените са с основно и по-ниско образование.

Младежи до 29 години – Безработните от тази възрастова група са 639 души. Абсолютният им брой  нараства със 48 души спрямо предходния месец, а относителният им дял от общия брой на регистрираните лица  е 15.4 %

Безработни лица с трайно намалена работоспособност – Посочената рискова група безработни обхваща 189 души, спрямо 194 за м. м.. Относителният им дял в общия брой безработни  е 4.6 на сто. От  тази група 43.4 на сто са без специалност.

 Безработни с основно и по-ниско образование – Изследваният контингент безработни е със слаба реализация на трудовия пазар. Регистрираните с ниска квалификация са 2 406 души и представляват  57.9 % от общия брой безработни лица. Доминира делът на жените в разглежданата група –  52.8 на сто, а 18.4 на сто са младежи на възраст до 29 години.