25-то заседание на ОбС – Стралджа

На 10 ноември от 10ч. ще се проведе 25-то заседание на ОбС Стралджа. Акцентът е върху състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Кметът Атанас Киров е вносител на отчета, който анализира постигнатото през 2016г. В дневния ред е предвидено вземане на решения относно продажба на имот, даване под наем на язовири в землищата на Недялско и Палаузово, обособяване на парцели с отреждане „За парк и площадки за игра“ и др.

На вниманието на съветниците ще бъде още един проблем. Очаква се приемане на оперативен план за действия по овладяване на процеса на съхнене по иглолистните култури, собственост на община Стралджа.
Заседанията на постоянните комисии са планирани за 6 ноември.