21-то заседание на ОбС – Стралджа

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Стралджа ще обсъждат на 3 юли  съветниците от Стралджа.  Кметът на общината Атанас Киров е вносител и на докладни записки относно промяна наименованието на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост- Маленово, поемане на дълг по реда на чл.17 от Закона за общинския дълг, продажба на добита дървесина извън горски фонд, продажби  чрез публичен явен търг на леки автомобили. На своето 21-во заседание съветниците ще  вземат решение и за продажбата на бивше училище в с.Каменец.

    В началото на заседанието е предвидено  обсъждане искане от Инициативен комитет за провеждане на местен референдум с конкретно поставени четири въпроса. Вносител на документа  е инж.Живко Ангелов, председател на ОбС.