19- то заседание на ОбС Стралджа

Годишният отчет за изпълнение на бюджет 2016 ще обсъждат съветниците в Стралджа на своето  19-то заседание, насрочено за  27 април. 

В дневния ред са включени и докладни записки  относно приемане на отчети за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и изразходения бюджет за 2016г. от читалищата в община Стралджа, както и отчети за дейността и изразходените средства от лицензираните клубове, финансирани от бюджет 2016г. Предстои вземане на решение за изменение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство както и за определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за 1км пробег за таксиметровите автомобили с издадено разрешително, движещи се на територията на община Стралджа. И на това заседание ОбС ще гласува отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани.