16 472 лева средна годишна работна заплата отчита статистиката за област Ямбол през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 612 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта се увеличава със 142 души, или с 0.5%. Най-значително е увеличението на наетия персонал в сектор „Операции с недвижими имоти“,  а най-голямо намаление е регистрирано в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 43.6%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.0%, „Образование“ – 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 7.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 7.6% и др.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г., областта заема 21-во място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 768.8 хил., а най-малък в област Видин – 15.9 хиляди.

В област Ямбол средната брутна годишна работна заплата за 2022 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 16 472 лв., при 21 242 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2022 г. област Ямбол заема 13-то място в сравнение с останалите области. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 29 698 лв., следвана от област Варна – 19 448 лв. и Враца – 19 441 лева.

През 2022 г. средната годишна брутна работна заплата в област Ямбол се увеличава спрямо  2021 г. с 11.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Операции с недвижими имоти“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление е регистрирано в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Спрямо 2021 г. средната годишна работна заплата през 2022 г. нараства в обществения сектор със 7.9%, а в частния сектор – с 13.3%.